"Voluntas regis superma lex - wola króla najwyższym prawem. "


Voluntas regis...


"Tu reger(e) imperio populos, Romane, memento parcere subiectis et debellare superbos - ty Rzymianinie pamiętaj sprawować władzę nad ludami, być litościwym dla poddanych a pokonywać pysznych. Wergilusz "


Tu reger(e)...


"Sumptus censum ne superet - niech twoje wydatki nie przekraczają dochodu. "


Sumptus censum...


"Superficies solo cedit - to, co na powierzchni, przypada gruntowi (właścicielowi gruntu). (właścicielowi gruntu). (właścicielowi gruntu) "


Superficies solo...


"Superflua non nocent - nadmiar nie szkodzi. "


Superflua non...


"Rok poprzedni zawsze lepszy (Annus superior semper melior). (Annus superior semper melior). (Annus superior semper melior) "


Rok poprzedni...


"Par super parem potestatem non habet - równy nad równym nie ma władzy. "


Par super...


"Parcere subiectis et debellare superbos - oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać. Wergiliusz "


Parcere subiectis...


"Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super. Ann Landers "


Nie bierz...


"Materiam superabit opus - dzieło przerosło temat. Owidiusz "


Materiam superabit...


"Lapis super lapidem non reliquentur hic - kamień na kamieniu tu nie pozostanie. "


Lapis super...


"Lex superior derogat legi interiori - ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi. "


Lex superior...


"Falsum etiam est verum, quod constituit superior - fałsz jest również prawdą, którą ustanowił potężniejszy. Publiliusz Syryjczyk "


Falsum etiam...


"Dente superbo - wzgardliwym zębem (z lekceważeniem, z wyższością). (z lekceważeniem, z wyższością). (z lekceważeniem, z wyższością) "


Dente superbo...


"Czy geniusz ma superatę rozumu? "


Czy geniusz...